سامانه سناب(سامانه نظارتی الگوریتمی بازار گردان ها)

با توجه به درخواست شرکت محترم بورس تهران در خصوص طراحی سامانه نظارتی که بتواند کلیه رفتارهای بازار گردان ها رصد کرده و بر اساس دستور العمل ها به صورت لحظه ای در سایت بازار و بررسی نموده و اقدام به دادن گزارش به ناظر محترم نماید. که این امر در سامانه سناب صورت پذیرفت و این سامانه هم اکنون در اختیار آن شرکت محترم می باشد.