سامانه سام(سامانه اطلاعات مجامع مالی”DPS”)

یکی از نیازهای مهمی که امروزه در کشور ما وجود دارد، وجود سیستمی است که بتواند سود های تقسیمی بعد از مجامع مالی را از قبل از سال ۹۷ به افراد اعلام کرده و نیز بستری را فراهم کند که افراد با کمترین هزینه (زمان،مراجعه به بانک و….) نسبت به دریافت آن اقدام نمایند. که کلیه این موضوعات در این سامانه مرتفع گردیده است.